குண சிகிச்சை செய்யும் குணசித்திர சூத்ரதாரிதான் நாரதர். ஞானம் போதிக்கும் கதைகள் நிறைந்தது. பக்கங்கள் 256 

ஸ்ரீநாரதர் புராணம்

₹90.00Price