உலகில் உயிரினங்களுக்குப் பிறப்பும், இறப்பும், எந்தக் காரணத்தால் உண்டாகின்றன? - சூதமா முனிவர் கூறிய புராணம். 

பக்கங்கள் 173  Demmy Size Paperback

ஸ்ரீ கருட புராணம்-Paper Back

₹80.00Price