top of page

சம்பவ, அசுர, வீரமகேந்திர, யுத்த, தேவ, தக்ஷ, உபதேச காண்டங்கள் அழகிய சித்திரங்களுடன் வசன வடிவில் இரண்டு பாகங்களில் தரப்பட்டுள்ளது. இரண்டு பாகங்கள் இணைந்த ஒரே நூல்.

பக்கங்கள் 957 Demmy Size-Hard Bound

ஸ்ரீ கந்த புராணம்

₹450.00Price