மேடைப் பேச்சு அவசியமா எனக் கேட்போர் சிலரும் இருக்கலாம். சுதந்திரம் பெற்ற நாடு பலதுறைகளிலும் வளர்ச்சியடைவதற்கும், வாக்காளர்களின் செல்வாக்கினால் வளரும் ஜனநாயகம் பல வழிகளிலும் சுபிட்சமான வாழ்வளிப்பதற்கும், மேடைப் பேச்சே ஜீவநாடியாகும்!

பக்கங்கள் 184

நீங்களும் மேடைப் பேச்சாளராகலாம்

₹70.00Price