இன்மீக சமூகப் புரட்சியாளராகவும் சமரச சன்மார்க்க ஞானியாகவும் விளங்கிய அருட்பிரகாச வள்ளலாரின் விரிவான சரிதம்.

பக்கங்கள் 414  Demmy Size Hard Bound

திருஅருட்பிரகாச வள்ளலார் இராமலிங்க சுவாமிகள் சரிதம்

₹250.00Price