திருஅருட்பிரகாச வள்ளலார் அருளிய ஆறு திருமுறைகளிலிருந்தும் சில பாடல்களை மட்டும் ஆரம்ப நிலைப் பாராயணத்திற்காகத் திரட்டி இச்சிறுநூலில் தரப்பட்டுள்ளது. பக்கங்கள் 160 

திருஅருட்பா பாமாலை

₹60.00Price