தன் வேடிக்கை விளையாட்டுகளினால், அரசனின் கோபங்களிலிருந்து விடுபட்டு அவ்வரசனையே தன் வசப்படுத்தும் புத்திசாதுரியம்  கொண்ட தெனாலிராமனின் கதைகள் பக்கங்கள் 80

தெனாலிராமன் கதைகள்

₹35.00Price