பல எளிய அட்டவணைகள் மூலம் தசவிதப் பொருத்தங்களை விரைவில் கணித்து விடலாம். ஜோதிடர் உதவியின்றி பொருத்தம் கண்டறிய, ஜாதகப் பொருத்தப் பலன்களும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. பக்கங்கள் 128 

ஜாதகமும் திருமணப் பொருத்தங்களும்

₹50.00Price