பக்தியின் ஹ்ருதயம் காதல் என்பதைச் சித்தரிக்கும் ஒரு பெரிய புராண நாடகம். அடியார்  ஒருவரின் வாழ்க்கை வரலாற்றின் மீது எழும்பி நிற்கும் ஒரு கலைக் கோபுரம் பக்கங்கள் 184

சுந்தரரின் பக்தியும் காதலும்

₹70.00Price